MediaWiki API 說明

此頁為自動產生的 MediaWiki API 說明文件頁面。

說明文件與範例:https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=modifydomainalias

main | modifydomainalias
  • 此模組需要讀取權限。
  • 此模組需要寫入權限。
  • 此模組僅接受 POST 請求。
  • 來源:未知
  • 授權條款:未知

Modify a domain alias to wiki

參數:
wiki_id

Id of the wiki to modify the alias for

此參數為必填。
類型:整數
current_alias

The alias to change

此參數為必填。
new_alias

The new value to replace current alias

此參數為必填。
reason

The reason for change (used in logs)

此參數為必填。
token

action=query&meta=tokens 接收的 "csrf" 權杖。

此參數為必填。